Alle berichten van beheerder

Even voorstellen!

DSC06872 (2)Mijn naam is Pé Boon .                                             Geboren in Bovenkarspel en sinds 1990 woonachtig in Grootebroek. Ik ken de West-Friese mentaliteit heel goed, mijn motto is dan ook: “Niet denken in problemen, maar werken aan een oplossing”.

In 1980 ben ik begonnen in de elektrobranche, de eerste vijf jaar fulltime, daarna ongeveer 6 maanden per jaar naast andere werkzaamheden. Je kunt dus wel zeggen dat ik de nodige ervaring heb opgedaan in de afgelopen jaren.

Algemene Voorwaarden

logo 2ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Boon Elektrotechniek
Simon Vestdijkweg 9
1613 MB Grootebroek

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 63066289.
________________________________________

1.ALGEMENE BEPALINGEN.
a. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de opdrachtnemer opgestelde aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en door hem met opdrachtgever afgesloten overeenkomsten, alsmede op verbintenissen voortvloeiend uit nadien gesloten overeenkomsten.

b. Deze voorwaarden prevaleren in alle gevallen boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de opdrachtgever.

c. Definities; in de voorwaarden wordt verstaan onder:
• opdrachtnemer: Boon Elektrotechniek; Pé Boon

• opdrachtgever: een natuurlijk – en/of rechtspersoon die een opdracht verstrekt.

• het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen

• meer- en minderwerk: toevoeging of vermindering van werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen prijs.

2. AANBOD.
a. Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode: vaste aanneemsom of regie. Verder omvat het een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
b. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, berekeningen en documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van opdrachtnemer. Voor het gebruiken en de verspreiding van deze bescheiden door en aan derden in welke hoedanigheid dan ook, is de toestemming van opdrachtnemer nodig.
c. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.
d. Binnen een straal van 20 km zullen geen voorrijkosten worden berekend. Daarbuiten is de opdrachtnemer gerechtigd om deze in rekening te brengen.
3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.
De overeenkomst komt tot stand, na aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever, door het binnen een redelijke termijn bevestigen van de aanvaarding door opdrachtnemer of het in aanvang nemen van het werk.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST.
a. Opdrachtnemer zal het werk goed, deugdelijk, volgens de van toepassing zijnde voorschriften en volgens de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Financiële gevolgen n.a.v. een verandering in de voorschriften tussen datum van aanbod en oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.
b. Het is opdrachtnemer ten allen tijde toegestaan het werk geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
c. Opdrachtnemer verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door ten minste het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-polis).
d. Opdrachtnemer verplicht zich de opdrachtgever te wijzen op onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, constructies, werkwijzen en door opdrachtgever voorgeschreven te gebruiken materialen c.q. leveranciers. Geconstateerde gebreken aan onroerende zaken en beschikbaar gestelde hulpmiddelen van de opdrachtgever worden, voor zover deze zich voor en tijdens het werk voordoen en er werk aan/mee moet worden verricht, gemeld bij opdrachtgever.
e. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor schade voor zover deze hem of het uitgevoerde werk kan worden toegerekend.
f. Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade veroorzaakt door onder d. genoemde voorvallen.
g. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor werkcondities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
h. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen en ontheffingen en over de door hem over het werk te verschaffen gegevens.
i. Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitmogelijkheden t.b.v. de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van aansluiten en verbruik zijn voor rekening van de opdrachtgever.
j. Opdrachtgever zorgt in voorkomende gevallen voor de aanvraag tot aansluiting op het net van de relevante nutsbedrijven c.q. openbare transmissielijnen. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
k. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat uit te voeren werken en leveringen door derden de werkzaamheden van opdrachtnemer niet ophouden of belemmeren. In voorkomende gevallen dient opdrachtnemer terstond in kennis gesteld te worden en heeft bij geleden schade recht op schadevergoeding.
l. Opdrachtgever staat de opdrachtnemer toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
m. Opdrachtgever draagt het risico van:
• schade aan of verlies van materiaal, onderdelen en materieel indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan;
• schade veroorzaakt door fouten of gebreken in enig door hem aangeleverd document;
• schade a.g.v. ondeugdelijk of onrechtmatig handelen van door hem in het werk gehaalde derden;
• door hem goedgekeurde ontwerpen en voorstellen.
n. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden a.g.v. inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
o. Opdrachtgever mag door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen geen werkzaamheden laten uitvoeren, die niet in verband staan met het werk.
5. MEER- EN MINDERWERK.
a. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van de opdrachtnemer op verrekening daarvan onverlet.

b. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
• in geval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
• in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
• in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
c. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing van het meerwerk of bij de eindafrekening.
d. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
e. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan opdrachtnemer worden verrekend als meerwerk.
6. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN.
a. Opdrachtnemer meldt onvoorziene omstandigheden zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever.
b. Eventuele extra kosten die opdrachtnemer moet maken a.g.v. onmiddellijk handelen, zonder vooraf te kunnen overleggen met opdrachtgever, om in geval van een onvoorziene omstandigheid een schade te beperken, worden vergoed door opdrachtgever.
c. Overmacht zijn die omstandigheden waarmee opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening kon of behoefde te houden b.v. leveranciers die niet aan hun verplichtingen voldoen, brand of transportproblemen.
d. Opdrachtnemer is bevoegd (zonder rechterlijke tussenkomst) het werk d.m.v. een schriftelijke verklaring te schorsen of te beëindigen, zonder schade- of garantieplichtig te zijn. Alle tot dan toe door opdrachtnemer gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn in geval van:
• overmacht;
• aangevraagde of verleende surseance van betaling van opdrachtgever;
• aangevraagde of verklaarde faillissement van opdrachtgever;
• de opdrachtgever die in de nakoming van een verplichting is tekort geschoten, dan wel zal gaan doen naar het oordeel van opdrachtnemer;
7. OPLEVERING.
a. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Opdrachtnemer is dan ook nooit schadeplichtig bij overschrijding van de opleverdatum. Wel dient opdrachtnemer in overleg te treden met opdrachtgever.

b. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
• als opdrachtnemer aan opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
• als voorgaande schriftelijk is gebeurd en opdrachtgever heeft nagelaten om binnen 8 dagen het werk goed te keuren dan wel te aanvaarden;
• als opdrachtgever het werk of een gedeelte daarvan vroegtijdig in gebruik neemt. Bij een gedeelte wordt alleen dat deel als opgeleverd beschouwd.
c. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
d. Oplevering ontslaat de opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken en de gevolgen daarvan.
e. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever.
8. BETALING.
a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Betaling door opdrachtgever in termijnen geschiedt al naar gelang de voortgang (regie en meerwerk) of tijdsduur (aanneming) van het werk zonder recht op korting of verrekening. De overeenkomst bepaalt het wel of niet betalen in termijnen en de verdeling daarvan.
c. Opdrachtnemer kan na het sluiten van de overeenkomst en bij een gegronde twijfel een voorschot of een garantieregeling bedingen bij opdrachtgever.
d. Bij verzuim van een betaling is opdrachtnemer bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
e. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in gebreke door het enkele verloop van de termijn. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht 2% rentevergoeding per maand te berekenen over het aan hem verschuldigde bedrag.
f. Indien opdrachtnemer het wegens niet c.q. niet geheel betalen door opdrachtgever, nodig acht de vorderingen ter incasso uit handen te geven, komen alle kosten daarvan, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever.
g. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle zaken zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van een tussen beide afgesloten overeenkomst.
9. GARANTIE.
a. Opdrachtnemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 6 maanden aan de dag treden, kosteloos zullen worden hersteld, mits het gebrek een gevolg is van het werk, ze redelijkerwijs niet waarneembaar was ten tijde van de oplevering en ze optreedt onder normale bedrijfsomstandigheden bij een juiste wijze van gebruik van het werk.
b. Een gebrek dat geen gevolg is van het werk en derhalve niet onder de garantie valt kan zijn: oneigenlijk gebruik door de opdrachtgever, onvoldoende onderhoud, veranderingen aangebracht door opdrachtgever zonder overlegd te hebben met de opdrachtnemer of normale slijtage van de betreffende onderdelen.
10. SLOTBEPALING.
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gesloten.